BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), pay sahiplerinin, kamunun ve menfaat sahiplerinin eşzamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uymaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikaları hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyum göstermektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunun onayından sonra Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunularak web sitemiz (www.biliciyatirim.com )  vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır.

Mali İşler Bölümü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve takibinden sorumludur.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

 • İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları. (Elektronik ortamdaki KAP Bildirimleri.)
 • Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, beyanlar ve faaliyet raporları. (Elektronik ortamdaki KAP Bildirimleri.)
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular. (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
 • Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.
 • Kurumsal Web Sitesi. (www.biliciyatirim.com)
 • Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mali tablo ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçilir ve İMKB’ye iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir.

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak İMKB’ye iletilir. Ara Dönem ve Yıllık Faaliyet raporları da mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz (www.biliciyatirim.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Bilici Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin özel durum açıklamaları Mali İşler Bölümü tarafından hazırlanır. Şirket, özel durum açıklamalarını internet sitesinde (www.biliciyatirim.com) ilan eder. Şirketin özel duruma açıklamaları imza yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından elektronik olarak imzalanarak KAP bildirimi olarak İMKB’ye iletilir.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi değerlendirmesinden sonra cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Bilici Yatırım Ticaret A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. organizasyonunda, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve ilgili kuruluşlarla ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, sorunların en verimli şekilde cevaplanması amacıyla Yatımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. İlişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır. Yatırımcı İlişkileri Birimi bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirmesini yapar.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 18’inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Buna karşılık, SPK veya İMKB’den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. Şirket Web Sitesi

Kamu aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.biliciyatirim.com internet adresindeki Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Web sitesi aktif olarak kullanılır. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanına, gündem maddeleri ile diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Şirket Profili
 • Vizyon ve Misyon
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Ortaklık Yapısı
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Bilgileri
 • Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları
 • Bağımsız Denetim Raporları
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Genel Kurul Tarihi, Gündemi, Tutanak ve Hazirun
 • Vekaleten Oy Kullanım Formu
 • İzahname ve Sirküler
 • Sıkça Sorulan Sorular